Všeobecné obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydala společnost Aerofilms s.r.o., se sídlem Praha 7, Jirečkova 1008/8, PSČ 17000, IČ: 27154271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 100402 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „poskytovatel“).
 2. VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění jednorázového přehrání audiovizuálního díla v on-line přehrávači („stream“) a umožnění stáhnout audiovizuální dílo ve formátu MP4 do počítače („download“). Tyto služby jsou poskytovány na webových stránkách www.aerovod.cz.
 3. Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.

II.
Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

 1. Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).
 2. Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob (dále jen „Uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
 3. Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nevhodný pro děti do 12 let, nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.
 4. Časové omezení sledování Titulů v on-line přehrávači a kontakt pro případ technických potíží a reklamace, jsou uvedeny na webu aerovod.cz: https://www.aerovod.cz/caste-dotazy, stejně tak jako informace o přístupnosti Titulů ze zahraničí.
 5. Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplněním a potvrzením registračního formuláře na webu aerovod.cz.
 7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

III.
Předplatné, cena a platební podmínky

 1. Pořízení vybraných Titulů je zpoplatněno. Cena za pořízení je uvedena u každého Titulu na portálu aerovod.cz. Cena za využití služby bude hrazena buď v rámci předplatného nebo v rámci platby jednorázového poplatku za podmínek dále uvedených.
 2. Uživatel může využít předplatného a to buď na období jednoho měsíce nebo jednoho roku. Zvolené předplatné služby – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud předplatné nezrušíte. Předplatné můžete kdykoliv zrušit, a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení předplatného. Zrušení předplatného může uživatel realizovat na portále aerovod.cz, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“. Předplatné může uživatel dále dát někomu darem coby dárkové předplatné – v takovém případě mu na základě uhrazení ceny předplatného bude vygenerován speciální elektronický kód, který zašlete obdarovanému na jeho e-mail; po aktivaci kódu začne běžet předplatné.
 3. Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267.
 4. Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné předplatným nebo jednorázovým poplatkem) dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu aerovod.cz.

IV.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu aerovod.cz.

V.
Změna cen a platebních podmínek

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny za poskytované služby. V případě, že se tak stane, budou předplatitelé informováni prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) a to minimálně jeden kalendářní měsíc před prvním dnem účinnosti změny cen. V případě, nesouhlasu, může být předplatné na další období zrušeno a to až do prvního dne účinnosti změny cen. Zrušení předplatného provede uživatel prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“ na portálu aerovod.cz. Pokud tak uživatel v dané době neučiní, má se za to, že s novými cenami souhlasí a ty se na něj budou od počátku účinnosti změny cen vztahovat.
 2. Poskytovatel může platební podmínky změnit s tím, že v případě předplatitelů se zavazuje oznámit změny prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) minimálně jeden měsíc před počátkem účinnosti. Pokud nebude uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasit a oznámí tuto skutečnost, než vstoupí změna Podmínek v účinnost, na e-mailové adrese vratnice@aerovod.cz, bude smluvní vztah ukončen. Pokud tak Uživatel v dané lhůtě neučiní, má se za to, že uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasí se smluvní vztah je nadále účinný.

VI.
Odstoupení od smlouvy, reklamace

 1. Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitální obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.
 2. Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: vratnice@aerovod.cz.
 3. Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.
 4. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatel.
 5. Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.
 2. Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.
 3. Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.
 4. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019.